Σχετικά με αυτή την Πολιτική

Εμείς στην EuroLife Ltd (αναφερόμενη ως «εμείς», «εμάς», « μας», ή «EuroLife») δεσμευόμαστε στο να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα σας και να χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εξαρτώνται από το προϊόν ή την υπηρεσία που έχει ζητηθεί και συμφωνηθεί σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρέχει γενικές πληροφορίες σε σχέση με το πώς διαχειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες και πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε σχέση με αυτή τη δήλωση ή σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. 

Για τους σκοπούς αυτής της Δήλωσης οι πιο κάτω ορισμοί έχουν την ακόλουθη έννοια:

«Προσωπικά Δεδομένα» ή «Προσωπικές Πληροφορίες»: Όταν αναφερόμαστε στα Προσωπικά Δεδομένα ή στις Προσωπικές Πληροφορίες αναφερόμαστε σε δεδομένα από τα οποία εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα σας. Ενδεικτικά παραδείγματα των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε βρίσκονται κάτω από την ενότητα «Τι Προσωπικά Δεδομένα Επεξεργαζόμαστε» πιο κάτω. Σε σχέση με κάποια ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχετε μαζί μας, Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνουν και Ευαίσθητα Δεδομένα. 

«Επεξεργασία»: Όταν αναφερόμαστε σε Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, αναφερόμαστε συλλογικά στον χειρισμό, τη συλλογή, την προστασία και την αποθήκευση/φύλαξη ή σε οποιαδήποτε ανάλογη ενέργεια, των προσωπικών σας δεδομένων.

«ΓΚΠΔ»: ΓΚΠΔ αναφέρεται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 το οποίο αποτελεί μέρος του νομικού πλαίσιο (μαζί με άλλες τοπικές νομοθεσίες περί προστασίας δεδομένων και κανονισμούς) το οποίο κυβερνά την επεξεργασία που διεξάγουμε στα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποιοι είμαστε

Η EuroLife Ltd. είναι εγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής ΗΕ36247, με έδρα και κεντρικά γραφεία στη διεύθυνση Έβρου 4, Στρόβολος, 2003, Λευκωσία, Κύπρος. 

Πώς συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω των ακόλουθων καναλιών:

(α) Από πληροφορίες που μας παρέχετε. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή υποβάλλετε γραπτές ερωτήσεις στον ιστότοπό μας ή στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
 • Αν ζητήσετε προσφορά ασφαλιστικής κάλυψης είτε απευθείας είτε μέσω ασφαλιστικού μας αντιπροσώπου ή προβείτε σε ανάλυση των ασφαλιστικών σας αναγκών.
 • Όταν υποβάλετε αίτηση για ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Όταν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε προωθητική δραστηριότητα/διαγωνισμό που πραγματοποιείται από την EuroLife ή σε οποιαδήποτε διαδικασία της Εταιρείας για την πρόσληψη υπαλλήλου/ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
 • Όταν μας υποβάλετε οποιοδήποτε ερώτημα ή παράπονο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Όταν μας υποβάλετε απαίτηση ή ζητήσετε τροποποίηση του συμβολαίου σας.

(β) Από πληροφορίες που συλλέγονται νομίμως από τρίτα μέρη. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Άμεσα από πρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο νομικής οντότητας που κατέχει συμβόλαιο μαζί μας, βάσει του οποίου είστε είτε ασφαλισμένος είτε κατονομαζόμενος δικαιούχος (π.χ. ο εργοδότης σας για ένα ομαδικό συμβόλαιο που σας παρέχεται ως ωφέλημα εργοδότησης).
 • Οι αντιπρόσωποι και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μας που έχουν διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε εμάς.
 • Πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε σας άμεσα για λογαριασμό μας, όπως οι χειριστές απαιτήσεων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μας, οι οποίοι συλλέγουν και επεξεργάζονται τις απαιτήσεις σας που αφορούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Γιατροί ή ιατρικές μονάδες.
 • Νόμιμοι εκπρόσωποί σας.
 • Άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Άλλες οντότητες εντός του Ομίλου της Τράπεζας Κύπρου.
 • Δημόσιες Αρχές.

(γ) Από διαθέσιμες στο κοινό πηγές:

 • Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
 • Τύπος και μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Αρχείο Πτωχεύσεων.

Όταν μας παρέχεται με πληροφορίες για άλλα φυσικά πρόσωπα, παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι έχουν διαβάσει τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων μας, και είναι αποδεκτό σε αυτούς να μας δώσετε τις Προσωπικές Πληροφορίες τους.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Το είδος των Προσωπικών Πληροφοριών που συνήθως συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εξαρτάται από τη φύση των αλληλεπιδράσεών μας και τη σχέση που έχουμε μαζί σας. Συλλέγουμε Προσωπικές Πληροφορίες σε σχέση με: (α) υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες της EuroLife, δηλαδή πρόσωπα που συνάπτουν συμβόλαια με εμάς για την παροχή υπηρεσίας, ήτοι ασφαλιστική κάλυψη, (β) ασφαλισμένα πρόσωπα στα οποία παρέχουμε κάλυψη βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου της EuroLife, (γ) δικαιούχους και διορισμένους εκπροσώπους νομικών οντοτήτων ή φυσικών προσώπων που κατέχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την EuroLife, (δ) υπαλλήλους της EuroLife και υφιστάμενους ή δυνητικούς ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, (ε) πρόσωπα επαφής των επιχειρηματικών συνεργατών, προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών μας, (στ) άτομα που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς/έρευνες που πραγματοποιούμε.

1. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, χειριζόμαστε και επεξεργαζόμαστε μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός φαξ.
 • Αναγνωριστικά στοιχεία όπως ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου σας, αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας, και αντίγραφο της άδειας παραμονής σας για υπηκόους χωρών εκτός της ΕΕ.
 • Βιογραφικά και δημογραφικά δεδομένα όπως η ημερομηνία γέννησής σας, η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάστασή σας, το επάγγελμά σας, ή αν κατέχετε ή κατείχατε σημαντικό δημόσιο αξίωμα και σχετικές λεπτομέρειες.
 • Οικονομικές πληροφορίες όπως ετήσιο εισόδημα, πηγή εισοδήματος, μέσα απόδειξης εισοδήματος, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και στοιχεία λογαριασμού, φορολογική κατοικία και αριθμός φορολογικής ταυτότητας.
 • Πληροφορίες σχετικά με άλλα προηγούμενα ή υφιστάμενα ασφαλιστικά συμβόλαια που μπορεί να έχετε και το ιστορικό απαιτήσεων αυτών των συμβολαίων.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και συνήθειες του τρόπου ζωής σας, όπως για παράδειγμα συνήθειες κατανάλωσης καπνού και ποτού ή αν ασχολείστε με επικίνδυνες δραστηριότητες.
 • Πληροφορίες σχετικές με το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο, όπως ιστορικό και κατάσταση συμβολαίου, χρηματική αξία του συμβολαίου, και αριθμοί συμβολαίων και απαιτήσεων.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα της EuroLife ή σε σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες που έχετε παράσχει μέσω αυτών των καναλιών, και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών εντοπισμού.
 • Άλλες πληροφορίες που συλλέγονται με τη μορφή διαφόρων ερευνών/προωθητικής έρευνας στις οποίες συμφωνείτε να συμμετάσχετε ή να μας δώσετε άλλα σχόλια σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
 • Προτιμήσεις σας σε σχέση με την προώθηση προϊόντων (μάρκετινγκ).
 • Πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των παραπόνων.
 • Ευαίσθητα Δεδομένα
 • Δεδομένα Αναφορικά με Παιδιά

2.  Ευαίσθητα Δεδομένα:

Για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε σχέση με ορισμένα συμβόλαια, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων για τα ασφαλισμένα πρόσωπα. Οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε αφορούν δεδομένα σχετικά με την υγεία σας (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει γενετικές πληροφορίες), και μπορούν να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σε σχέση με την προηγούμενη και τωρινή σωματική ή ψυχική σας υγεία, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών σε σχέση με τραυματισμούς ή αναπηρίες και δραστηριότητες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία σας, το ιατρικό ιστορικό σας, και δραστηριότητες σωματικής ικανότητας και άσκησης. Συλλέγουμε και διατηρούμε μόνο ευαίσθητες πληροφορίες με τη συγκατάθεσή σας ή σε άλλες περιορισμένες περιπτώσεις τις οποίες επιτρέπει ο νόμος.

3.  Δεδομένα Αναφορικά με Παιδιά

Κατανοούμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών. Ενδέχεται να συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα και Ευαίσθητα Δεδομένα σε σχέση με παιδιά που είναι ασφαλισμένα πρόσωπα σε συμβόλαια της EuroLife, ή τα οποία είναι κατονομαζόμενα ως νόμιμοι δικαιούχοι τέτοιων συμβολαίων, νοουμένου ότι έχει ληφθεί η συγκατάθεση του γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα τους ή εάν άλλως πως επιτρέπεται από το νόμο. Δεν παρέχουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε παιδιά. Για σκοπούς αυτής της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, “παιδιά” θεωρούνται τα άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και σε ποια νομική βάση

1. Προσωπικά Δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε νόμιμα τα Προσωπικά Δεδομένα σας για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

α) Εκτέλεση Συμβολαίου:

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση/πραγματοποίηση ενός συμβολαίου που συνήψαμε μαζί σας (π.χ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο) ή στην περίπτωση ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με τον ιδιοκτήτη του συμβολαίου ή για την ανάληψη ορισμένων πρότερων ενεργειών με σκοπό τη σύναψη σύμβασης μαζί σας.

Ενδεικτικά, σε σχέση με ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχετε μαζί μας, είναι απαραίτητο να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 • Για να σας παρέχουμε συμβουλές/αναλύσεις των ασφαλιστικών σας αναγκών και να σας παράσχουμε την προσφορά που έχετε ζητήσει για ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Για να επεξεργαστούμε αιτήσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων και να προβούμε σε αξιολόγηση κινδύνου (συμπεριλαμβανομένης της απόφασης να παράσχουμε ή όχι κάλυψη) ή να καθορίσουμε την επιλεξιμότητά σας βάσει ενός σχεδίου ομαδικής ασφάλισης.
 • Για να σας παρέχουμε τα ασφαλιστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή βάσει των οποίων μπορείτε να τύχετε κάλυψης ή να λάβετε παροχές.
 • Για να διαχειριστούμε και να εξυπηρετούμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτήσεις υποβάλετε.
 • Για να απαντούμε στα αιτήματα ή παράπονά σας σχετικά με το ασφαλιστήριο σας συμβόλαιο.
 • Για να σας ειδοποιούμε για οποιεσδήποτε αλλαγές στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή τις υπηρεσίες που παρέχονται βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

(β) Συμμόρφωση με Νομική Υποχρέωση

Ως ασφαλιστική εταιρεία έχουμε υποχρέωση συμμόρφωσης με ορισμένες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που απαιτούν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [π.χ. μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, FATCA/CRS (Foreign Account Tax Compliance Act – Νόμος περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Αλλοδαπών Λογαριασμών/Common Reporting Standard – Κοινό Πρότυπο Αναφοράς), άλλες υποχρεώσεις της φορολογικής νομοθεσίας, συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις κλπ.]. Αυτές οι υποχρεώσεις απαιτούν την επεξεργασία ορισμένων δεδομένων· για παράδειγμα, οφείλουμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε ορισμένες πληροφορίες από εσάς σε σχέση με την ταυτότητα, το επάγγελμα και το εισόδημά σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ένα πρόσθετο παράδειγμα είναι οι φορολογικές πληροφορίες που μπορεί να ζητήσουμε και να επεξεργαστούμε από εσάς για σκοπούς συμμόρφωσης με τις φορολογικές συμβάσεις FATCA/CRS στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος.

(γ) Για Λόγους Προστασίας Έννομων Συμφερόντων

Όπου είναι αναγκαίο, και λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, δύναται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπό πέραν την εκτέλεσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Παραδείγματα συμπεριλαμβάνουν:

 • Δημιουργία νόμιμων αξιώσεων, προετοιμασία της υπεράσπισης μας σε δικαστικές διαμάχες, διεκδίκηση απαιτήσεων,
 • Λήψη νομικής και φορολογικής συμβουλής
 • Ανίχνευση και παρεμπόδιση της απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων άτυπων ή δολίων απαιτήσεων
 • Διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου μας και των συστημάτων πληροφοριών μας, καθώς και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων μας και των περιουσιακών στοιχειών μας (μέσω κάμερες κλειστού κυκλώματος- CCTV), ελέγχους αποδοχής πρόσβασης, και μέτρα κατά των παραβάσεων)
 • Βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των επικοινωνιών μας (π.χ. μέσω καταγραφής τηλεφωνικών επικοινωνιών, έρευνες ικανοποίησης για την εξυπηρέτηση των πελατών μας και των υπηρεσιών που παρέχονται από τους εκπροσώπους μας, έρευνες αγοράς και ανάλυση δεδομένων)
 • Γνωστοποίηση/ανταλλαγή των Προσωπικών Δεδομένων σας με το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρο στα πλαίσια εφαρμογής της bancassurance συμφωνίας με την Τράπεζα Κύπρου, καθώς και για έρευνες σε σχέση με το πλαίσιο συμμόρφωσης για την  καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 • Καταχώρηση και διεκπεραίωση για μεταβίβαση, εκχώρηση ή διορισμό δικαιούχου ασφαλιστικής σύμβασης, και καταβολή ωφελημάτων τέτοιας σύμβασης σε δικαιούχους που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη.

(δ) Έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας

Εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία (εκτός από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω), η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν θίγεται.

 

                                             

2. Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε νόμιμα τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα σας για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

(α) Έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας

Όταν η ασφαλιστική σύμβαση που επιθυμείτε να συνάψετε ή η απαίτηση που επιθυμείτε να υποβάλλεται απαιτεί την παροχή Ευαίσθητων Δεδομένων, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τέτοια δεδομένα εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή, ωστόσο πιθανόν αυτό να επηρεάσει την ικανότητα μας να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε την ασφαλιστική κάλυψη που έχετε ζητήσει, ή να επεξεργαστούμε απαίτηση κάτω από τέτοια κάλυψη.

(β) Όταν είναι απαραίτητη η επεξεργασία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

(γ) όταν είναι απαραίτητη η επεξεργασία για λόγου ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, όπως την παρεμπόδιση της ασφαλιστικής απάτης.

Η Eurolife χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγηση, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.