Ποιος λαμβάνει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι προτεραιότητά μας. Για το λόγο αυτό, όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν τα Προσωπικά ή Ευαίσθητα Δεδομένα σας υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας και επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αποκαλύπτονται σε αυτούς τους παραλήπτες και τυγχάνουν επεξεργασίας από αυτούς τους παραλήπτες μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω στον τίτλο “Γιατί επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και σε ποια νομική βάση”. 

Οι παραλήπτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι, για παράδειγμα:

  • Σχετικά τμήματα της EuroLife, τα οποία υποχρεούνται να επεξεργάζονται τα δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.
  • Σχετικά τμήματα των εταιρειών του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου.
  • Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μας (σύμβουλοι, μεσίτες και πράκτορες) που σας συστήνουν σε μας.
  • Πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες απευθείας σε εσάς για λογαριασμό μας, όπως π.χ. εμπειρογνώμονες που χειρίζονται απαιτήσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, βοηθοί παροχής ταξιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής βοήθειας στο εξωτερικό, και πάροχοι υπηρεσιών δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης.
  • Πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, όπως εμπειρογνώμονες αξιολόγησης κινδύνου, αντασφαλιστές, εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι, ερευνητές, οικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι, ελεγκτές και λογιστές.
  • Επαγγελματίες του ιατρικού τομέα, ιατρικές μονάδες, φαρμακοποιοί, άλλοι οργανισμοί υγείας και άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.
  • Ο ιδιοκτήτης του συμβολαίου ή ο διορισμένος εκπρόσωπος ενός συμβολαίου βάσει του οποίου είστε ασφαλισμένος ή/και δικαιούχος (π.χ. για ομαδικά συμβόλαια στα οποία ο εργοδότης σας είναι ο ιδιοκτήτης, ο εργοδότης σας και άλλα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα από τον εργοδότη σας για να διαχειρίζονται το συμβόλαιο).
  • Εποπτικές και άλλες ρυθμιστικές και δημόσιες αρχές, εάν υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησης των δεδομένων σας.

Μερικοί από τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να βρίσκονται σε τρίτες χώρες, (δηλ. χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Διασφαλίζουμε ότι αυτοί οι χειριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη μεταφορά των δεδομένων σας σύμφωνα με το ΓΚΠΔ.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική σχέση μαζί σας ως άτομο ή σε σχέση με τις συναλλαγές μας με νομική οντότητα, την οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπείτε, ή ως δικαιούχος.

Αφότου ολοκληρωθεί η επιχειρηματική μας σχέση μαζί σας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα ακόλουθα: (i)  οποιαδήποτε περίοδο διατήρησης η οποία καθορίζεται στην Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων μας και ή οποία θα είναι σύμφωνα με τις κανονιστικές οδηγίες που σχετίζονται με τη διατήρηση δεδομένων ή  (ii)τη λήξη της περιόδου κατά την οποία ενδέχεται να προκύψουν νομικές απαιτήσεις ή έρευνες σε σχέση με τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο χρονικό διάστημα, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους. Σε τέτοια περίπτωση, θα διασφαλίσουμε τη προστασία των δεδομένων σας και θα χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για το οποίο διατηρούνται. 

Για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποψήφιων πελατών, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για 12 μήνες από την ημερομηνία στη οποία σας είχε δοθεί προσφορά, νοουμένου ότι δεν προχωρήσατε σε αίτηση ή σε σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε σχέση με την εν λόγω προσφορά, ή νοουμένου ότι δεν μας έχετε ζητήσει  να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα δεδομένα σας για οποιαδήποτε περαιτέρω χρονική  περίοδο καθορίσετε εσείς οι ίδιοι.

Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων

Σε περίπτωση που μας υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για ορισμένους τύπους ασφαλιστικής κάλυψης, θα χρησιμοποιήσουμε συστήματα για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων σε σχέση με την αξιολόγηση κινδύνου στη βάση των Προσωπικών και Ευαίσθητων Δεδομένων που μας έχετε παράσχει. Σε αυτή την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας για να:

α) Σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τέτοιων Δεδομένων

β) Φέρετε ένσταση σε τέτοιες αυτοματοποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου και να ζητήσετε να τύχετε αξιολόγησης από το Τμήμα Αξιολόγησης Κινδύνου. Σε τέτοια περίπτωση θα ζητήσουμε να συμπληρώσετε έντυπη αίτηση ασφάλισης.

Δραστηριότητες μάρκετινγκ και κατάρτιση προφίλ

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε ή/και συμπεραίνουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές σας συναλλαγές. Μελετούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι νομίζουμε ότι ενδέχεται να χρειάζεστε ή τι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η κατάρτιση προφίλ, δηλαδή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτόματα με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων, προκειμένου να σας παρέχουμε στοχευμένες πληροφορίες μάρκετινγκ αναφορικά με προϊόντα.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό ή εάν, σε ορισμένες περιπτώσεις, θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς Marketing, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, επικοινωνώντας ανά πάσα στιγμή με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας ή με  οποιοδήποτε κατάστημα μας, είτε αυτοπροσώπως είτε γραπτώς.

 

Υποχρέωση σας για παροχή Προσωπικών Δεδομένων και συνέπειες μη παροχής

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε μια επιχειρηματική σχέση μαζί σας, πρέπει να παράσχετε τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αιτούμενη έναρξη και εκτέλεση μιας επιχειρηματικής σχέσης και την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνάψετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο μαζί μας, αυτό σημαίνει ότι αν δεν μας δηλώσετε τις απαραίτητες Προσωπικές Πληροφορίες που ζητάμε στην προσφορά ασφάλισης, στην αίτηση ή στα έντυπα απαιτήσεων μας, δεν θα είμαστε σε θέση να αποδεχτούμε την αίτηση σας για ασφάλιση μαζί μας, ή και οποιαδήποτε απαίτηση καταχωρείται κάτω από το  ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Επιπλέον, οφείλουμε να συλλέγουμε σε ορισμένες περιπτώσεις Προσωπικά Δεδομένα για συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως π.χ.  στοιχεία ταυτοποίησης για συμμόρφωση με διατάξεις του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φορολογικά στοιχεία για τη συμμόρφωση με FATCA / CRS.

Λάβετε υπόψη σας ότι, εάν δεν μας δηλώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν θα μας επιτραπεί να αρχίσουμε ή να συνεχίσουμε την επιχειρηματική μας σχέση με εσάς ως άτομο ή με εσάς ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος/εντολοδόχος κάποιας νομικής οντότητας ή ως δικαιούχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Η Eurolife χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγηση, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.