Δικαιούμαι φορολογική απαλλαγή στα ασφάλιστρα που πληρώνω;

Δικαιούστε φοροαπαλλαγή για τα πληρωτέα ασφάλιστρα κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις:

 • Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 φορές τα ετήσια ασφάλιστρα που καταβάλλετε.
 • Τα πληρωτέα ασφάλιστρα, περιλαμβανομένων των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εγκεκριμένα Ταμεία Συντάξεων και Υγείας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματός σας.
 • Η φοροαπαλλαγή σας εξαρτάται από τον συντελεστή με τον οποίο φορολογείστε.
 • Από το 2002 η ασφαλισμένη ζωή και ο ιδιοκτήτης πρέπει να είναι η ίδια για να δικαιούται ο ιδιοκτήτης τη φοροαπαλλαγή.

Τι είναι το «δικαίωμα υπαναχώρησης»;

Ο κάτοχος ατομικής ασφαλιστικής σύμβασης του Κλάδου Ζωής έχει το δικαίωμα μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τη σύναψη της σύμβασης, να υπαναχωρήσει και να την τερματίσει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσβένονται όλες οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη και κάθε ποσό που καταβλήθηκε σε σχέση με τη σύμβαση επιστρέφεται. 

Δικαιούμαι χαριστικές μονάδες στην ασφαλιστική μου σύμβαση;

Σε συγκεκριμένες επετείους, η σύμβαση πιστώνεται με έναν αριθμό Χαριστικών Μονάδων Επένδυσης. Ο αριθμός των Μονάδων αυτών καθορίζεται ως ποσοστό των Μονάδων οι οποίες είναι πιστωμένες στη σύμβαση.  Ο όρος αυτός δεν ισχύει αν η σύμβαση έχει μετατραπεί σε Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών. 

Ποιες επιλογές έχω για να τροποποιήσω την ασφαλιστική μου σύμβαση;

Ανάλογα με το σχέδιο της ασφαλιστικής σύμβασης, ο ιδιοκτήτης έχει τις ακόλουθες επιλογές:

 • Πληθωριστική αναπροσαρμογή
 • Τροποποίηση ασφαλίστρου
 • Πρόσθετο εφάπαξ ασφάλιστρο
 • Τροποποίηση του ασφαλισμένου ποσού
 • Μετατροπή σε Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών
 • Επαναφορά σε ισχύ
 • Επαναφορά με ολική πληρωμή των απλήρωτων ασφαλίστρων
 • Επαναφορά με μερική πληρωμή των απλήρωτων ασφαλίστρων.

Πώς μπορώ να ενταχθώ στο Πρόγραμμα Υγείας Medica;

Σε συνεργασία με τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο, συμπληρώνετε αίτηση ασφάλισης και μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα αμέσως, όταν αποδεχθούμε την αίτησή σας.

Δικαίωμα ένταξης έχει κάθε πρόσωπο το οποίο πληροί όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 1.  Έχει ηλικία μέχρι εξήντα πέντε (65) ετών
 2. Η κύρια διεύθυνσή του είναι στην Κύπρο
 3. Διαμένει στην Κύπρο για διάστημα εννέα (9) συνολικά μηνών κάθε έτος.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ασφαλιστική σας σύμβαση;

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ασφαλιστική σας σύμβαση

Δυσκολεύεστε με την ασφαλιστική ορολογία;

Εξοικειωθείτε με τις κυριότερες ασφαλιστικές έννοιες σε αλφαβητική σειρά.

Η Eurolife χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγηση, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.