Σχετικά με αυτή την Πολιτική

Εμείς στην EuroLife Ltd (αναφερόμενη ως «εμείς», «εμάς», « μας», ή «EuroLife») δεσμευόμαστε στο να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα σας και να χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εξαρτώνται από το προϊόν ή την υπηρεσία που έχει ζητηθεί και συμφωνηθεί σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρέχει γενικές πληροφορίες σε σχέση με το πώς διαχειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες και πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε σχέση με αυτή τη δήλωση ή σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. 

Για τους σκοπούς αυτής της Δήλωσης οι πιο κάτω ορισμοί έχουν την ακόλουθη έννοια:

«Προσωπικά Δεδομένα» ή «Προσωπικές Πληροφορίες»: Όταν αναφερόμαστε στα Προσωπικά Δεδομένα ή στις Προσωπικές Πληροφορίες αναφερόμαστε σε δεδομένα από τα οποία εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα σας. Ενδεικτικά παραδείγματα των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε βρίσκονται κάτω από την ενότητα «Τι Προσωπικά Δεδομένα Επεξεργαζόμαστε» πιο κάτω. Σε σχέση με κάποια ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχετε μαζί μας, Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνουν και Ευαίσθητα Δεδομένα. 

«Επεξεργασία»: Όταν αναφερόμαστε σε Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, αναφερόμαστε συλλογικά στον χειρισμό, τη συλλογή, την προστασία και την αποθήκευση/φύλαξη ή σε οποιαδήποτε ανάλογη ενέργεια, των προσωπικών σας δεδομένων.

«ΓΚΠΔ»: ΓΚΠΔ αναφέρεται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 το οποίο αποτελεί μέρος του νομικού πλαίσιο (μαζί με άλλες τοπικές νομοθεσίες περί προστασίας δεδομένων και κανονισμούς) το οποίο κυβερνά την επεξεργασία που διεξάγουμε στα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποιοι είμαστε

Η EuroLife Ltd. είναι εγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής ΗΕ36247, με έδρα και κεντρικά γραφεία στη διεύθυνση Έβρου 4, Στρόβολος, 2003, Λευκωσία, Κύπρος. 

Πώς συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω των ακόλουθων καναλιών:

(α) Από πληροφορίες που μας παρέχετε. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή υποβάλλετε γραπτές ερωτήσεις στον ιστότοπό μας ή στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
 • Αν ζητήσετε προσφορά ασφαλιστικής κάλυψης είτε απευθείας είτε μέσω ασφαλιστικού μας αντιπροσώπου ή προβείτε σε ανάλυση των ασφαλιστικών σας αναγκών.
 • Όταν υποβάλετε αίτηση για ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Όταν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε προωθητική δραστηριότητα/διαγωνισμό που πραγματοποιείται από την EuroLife ή σε οποιαδήποτε διαδικασία της Εταιρείας για την πρόσληψη υπαλλήλου/ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
 • Όταν μας υποβάλετε οποιοδήποτε ερώτημα ή παράπονο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Όταν μας υποβάλετε απαίτηση ή ζητήσετε τροποποίηση του συμβολαίου σας.

(β) Από πληροφορίες που συλλέγονται νομίμως από τρίτα μέρη. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Άμεσα από πρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο νομικής οντότητας που κατέχει συμβόλαιο μαζί μας, βάσει του οποίου είστε είτε ασφαλισμένος είτε κατονομαζόμενος δικαιούχος (π.χ. ο εργοδότης σας για ένα ομαδικό συμβόλαιο που σας παρέχεται ως ωφέλημα εργοδότησης).
 • Οι αντιπρόσωποι και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μας που έχουν διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε εμάς.
 • Πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε σας άμεσα για λογαριασμό μας, όπως οι χειριστές απαιτήσεων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μας, οι οποίοι συλλέγουν και επεξεργάζονται τις απαιτήσεις σας που αφορούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Γιατροί ή ιατρικές μονάδες.
 • Νόμιμοι εκπρόσωποί σας.
 • Άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Άλλες οντότητες εντός του Ομίλου της Τράπεζας Κύπρου.
 • Δημόσιες Αρχές.

(γ) Από διαθέσιμες στο κοινό πηγές:

 • Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
 • Τύπος και μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Αρχείο Πτωχεύσεων.

Όταν μας παρέχεται με πληροφορίες για άλλα φυσικά πρόσωπα, παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι έχουν διαβάσει τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων μας, και είναι αποδεκτό σε αυτούς να μας δώσετε τις Προσωπικές Πληροφορίες τους.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Το είδος των Προσωπικών Πληροφοριών που συνήθως συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εξαρτάται από τη φύση των αλληλεπιδράσεών μας και τη σχέση που έχουμε μαζί σας. Συλλέγουμε Προσωπικές Πληροφορίες σε σχέση με: (α) υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες της EuroLife, δηλαδή πρόσωπα που συνάπτουν συμβόλαια με εμάς για την παροχή υπηρεσίας, ήτοι ασφαλιστική κάλυψη, (β) ασφαλισμένα πρόσωπα στα οποία παρέχουμε κάλυψη βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου της EuroLife, (γ) δικαιούχους και διορισμένους εκπροσώπους νομικών οντοτήτων ή φυσικών προσώπων που κατέχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την EuroLife, (δ) υπαλλήλους της EuroLife και υφιστάμενους ή δυνητικούς ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, (ε) πρόσωπα επαφής των επιχειρηματικών συνεργατών, προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών μας, (στ) άτομα που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς/έρευνες που πραγματοποιούμε.

1. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, χειριζόμαστε και επεξεργαζόμαστε μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός φαξ.
 • Αναγνωριστικά στοιχεία όπως ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου σας, αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας, και αντίγραφο της άδειας παραμονής σας για υπηκόους χωρών εκτός της ΕΕ.
 • Βιογραφικά και δημογραφικά δεδομένα όπως η ημερομηνία γέννησής σας, η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάστασή σας, το επάγγελμά σας, ή αν κατέχετε ή κατείχατε σημαντικό δημόσιο αξίωμα και σχετικές λεπτομέρειες.
 • Οικονομικές πληροφορίες όπως ετήσιο εισόδημα, πηγή εισοδήματος, μέσα απόδειξης εισοδήματος, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και στοιχεία λογαριασμού, φορολογική κατοικία και αριθμός φορολογικής ταυτότητας.
 • Πληροφορίες σχετικά με άλλα προηγούμενα ή υφιστάμενα ασφαλιστικά συμβόλαια που μπορεί να έχετε και το ιστορικό απαιτήσεων αυτών των συμβολαίων.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και συνήθειες του τρόπου ζωής σας, όπως για παράδειγμα συνήθειες κατανάλωσης καπνού και ποτού ή αν ασχολείστε με επικίνδυνες δραστηριότητες.
 • Πληροφορίες σχετικές με το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο, όπως ιστορικό και κατάσταση συμβολαίου, χρηματική αξία του συμβολαίου, και αριθμοί συμβολαίων και απαιτήσεων.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα της EuroLife ή σε σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες που έχετε παράσχει μέσω αυτών των καναλιών, και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών εντοπισμού.
 • Άλλες πληροφορίες που συλλέγονται με τη μορφή διαφόρων ερευνών/προωθητικής έρευνας στις οποίες συμφωνείτε να συμμετάσχετε ή να μας δώσετε άλλα σχόλια σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
 • Προτιμήσεις σας σε σχέση με την προώθηση προϊόντων (μάρκετινγκ).
 • Πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των παραπόνων.
 • Ευαίσθητα Δεδομένα
 • Δεδομένα Αναφορικά με Παιδιά

2.  Ευαίσθητα Δεδομένα:

Για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε σχέση με ορισμένα συμβόλαια, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων για τα ασφαλισμένα πρόσωπα. Οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε αφορούν δεδομένα σχετικά με την υγεία σας (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει γενετικές πληροφορίες), και μπορούν να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σε σχέση με την προηγούμενη και τωρινή σωματική ή ψυχική σας υγεία, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών σε σχέση με τραυματισμούς ή αναπηρίες και δραστηριότητες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία σας, το ιατρικό ιστορικό σας, και δραστηριότητες σωματικής ικανότητας και άσκησης. Συλλέγουμε και διατηρούμε μόνο ευαίσθητες πληροφορίες με τη συγκατάθεσή σας ή σε άλλες περιορισμένες περιπτώσεις τις οποίες επιτρέπει ο νόμος.

3.  Δεδομένα Αναφορικά με Παιδιά

Κατανοούμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών. Ενδέχεται να συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα και Ευαίσθητα Δεδομένα σε σχέση με παιδιά που είναι ασφαλισμένα πρόσωπα σε συμβόλαια της EuroLife, ή τα οποία είναι κατονομαζόμενα ως νόμιμοι δικαιούχοι τέτοιων συμβολαίων, νοουμένου ότι έχει ληφθεί η συγκατάθεση του γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα τους ή εάν άλλως πως επιτρέπεται από το νόμο. Δεν παρέχουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε παιδιά. Για σκοπούς αυτής της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, “παιδιά” θεωρούνται τα άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και σε ποια νομική βάση

1. Προσωπικά Δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε νόμιμα τα Προσωπικά Δεδομένα σας για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

α) Εκτέλεση Συμβολαίου:

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση/πραγματοποίηση ενός συμβολαίου που συνήψαμε μαζί σας (π.χ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο) ή στην περίπτωση ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με τον ιδιοκτήτη του συμβολαίου ή για την ανάληψη ορισμένων πρότερων ενεργειών με σκοπό τη σύναψη σύμβασης μαζί σας.

Ενδεικτικά, σε σχέση με ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχετε μαζί μας, είναι απαραίτητο να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 • Για να σας παρέχουμε συμβουλές/αναλύσεις των ασφαλιστικών σας αναγκών και να σας παράσχουμε την προσφορά που έχετε ζητήσει για ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Για να επεξεργαστούμε αιτήσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων και να προβούμε σε αξιολόγηση κινδύνου (συμπεριλαμβανομένης της απόφασης να παράσχουμε ή όχι κάλυψη) ή να καθορίσουμε την επιλεξιμότητά σας βάσει ενός σχεδίου ομαδικής ασφάλισης.
 • Για να σας παρέχουμε τα ασφαλιστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή βάσει των οποίων μπορείτε να τύχετε κάλυψης ή να λάβετε παροχές.
 • Για να διαχειριστούμε και να εξυπηρετούμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτήσεις υποβάλετε.
 • Για να απαντούμε στα αιτήματα ή παράπονά σας σχετικά με το ασφαλιστήριο σας συμβόλαιο.
 • Για να σας ειδοποιούμε για οποιεσδήποτε αλλαγές στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή τις υπηρεσίες που παρέχονται βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

(β) Συμμόρφωση με Νομική Υποχρέωση

Ως ασφαλιστική εταιρεία έχουμε υποχρέωση συμμόρφωσης με ορισμένες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που απαιτούν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [π.χ. μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, FATCA/CRS (Foreign Account Tax Compliance Act – Νόμος περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Αλλοδαπών Λογαριασμών/Common Reporting Standard – Κοινό Πρότυπο Αναφοράς), άλλες υποχρεώσεις της φορολογικής νομοθεσίας, συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις κλπ.]. Αυτές οι υποχρεώσεις απαιτούν την επεξεργασία ορισμένων δεδομένων· για παράδειγμα, οφείλουμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε ορισμένες πληροφορίες από εσάς σε σχέση με την ταυτότητα, το επάγγελμα και το εισόδημά σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ένα πρόσθετο παράδειγμα είναι οι φορολογικές πληροφορίες που μπορεί να ζητήσουμε και να επεξεργαστούμε από εσάς για σκοπούς συμμόρφωσης με τις φορολογικές συμβάσεις FATCA/CRS στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος.

(γ) Για Λόγους Προστασίας Έννομων Συμφερόντων

Όπου είναι αναγκαίο, και λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, δύναται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπό πέραν την εκτέλεσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Παραδείγματα συμπεριλαμβάνουν:

 • Δημιουργία νόμιμων αξιώσεων, προετοιμασία της υπεράσπισης μας σε δικαστικές διαμάχες, διεκδίκηση απαιτήσεων,
 • Λήψη νομικής και φορολογικής συμβουλής
 • Ανίχνευση και παρεμπόδιση της απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων άτυπων ή δολίων απαιτήσεων
 • Διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου μας και των συστημάτων πληροφοριών μας, καθώς και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων μας και των περιουσιακών στοιχειών μας (μέσω κάμερες κλειστού κυκλώματος- CCTV), ελέγχους αποδοχής πρόσβασης, και μέτρα κατά των παραβάσεων)
 • Βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των επικοινωνιών μας (π.χ. μέσω καταγραφής τηλεφωνικών επικοινωνιών, έρευνες ικανοποίησης για την εξυπηρέτηση των πελατών μας και των υπηρεσιών που παρέχονται από τους εκπροσώπους μας, έρευνες αγοράς και ανάλυση δεδομένων)
 • Γνωστοποίηση/ανταλλαγή των Προσωπικών Δεδομένων σας με το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρο στα πλαίσια εφαρμογής της bancassurance συμφωνίας με την Τράπεζα Κύπρου, καθώς και για έρευνες σε σχέση με το πλαίσιο συμμόρφωσης για την  καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 • Καταχώρηση και διεκπεραίωση για μεταβίβαση, εκχώρηση ή διορισμό δικαιούχου ασφαλιστικής σύμβασης, και καταβολή ωφελημάτων τέτοιας σύμβασης σε δικαιούχους που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη.

(δ) Έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας

Εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία (εκτός από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω), η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν θίγεται.

 

                                             

2. Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε νόμιμα τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα σας για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

(α) Έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας

Όταν η ασφαλιστική σύμβαση που επιθυμείτε να συνάψετε ή η απαίτηση που επιθυμείτε να υποβάλλεται απαιτεί την παροχή Ευαίσθητων Δεδομένων, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τέτοια δεδομένα εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή, ωστόσο πιθανόν αυτό να επηρεάσει την ικανότητα μας να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε την ασφαλιστική κάλυψη που έχετε ζητήσει, ή να επεξεργαστούμε απαίτηση κάτω από τέτοια κάλυψη.

(β) Όταν είναι απαραίτητη η επεξεργασία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

(γ) όταν είναι απαραίτητη η επεξεργασία για λόγου ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, όπως την παρεμπόδιση της ασφαλιστικής απάτης.

Ποιος λαμβάνει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι προτεραιότητά μας. Για το λόγο αυτό, όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν τα Προσωπικά ή Ευαίσθητα Δεδομένα σας υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας και επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αποκαλύπτονται σε αυτούς τους παραλήπτες και τυγχάνουν επεξεργασίας από αυτούς τους παραλήπτες μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω στον τίτλο “Γιατί επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και σε ποια νομική βάση”. 

Οι παραλήπτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι, για παράδειγμα:

 • Σχετικά τμήματα της EuroLife, τα οποία υποχρεούνται να επεξεργάζονται τα δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.
 • Σχετικά τμήματα των εταιρειών του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου.
 • Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μας (σύμβουλοι, μεσίτες και πράκτορες) που σας συστήνουν σε μας.
 • Πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες απευθείας σε εσάς για λογαριασμό μας, όπως π.χ. εμπειρογνώμονες που χειρίζονται απαιτήσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, βοηθοί παροχής ταξιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής βοήθειας στο εξωτερικό, και πάροχοι υπηρεσιών δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης.
 • Πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, όπως εμπειρογνώμονες αξιολόγησης κινδύνου, αντασφαλιστές, εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι, ερευνητές, οικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι, ελεγκτές και λογιστές.
 • Επαγγελματίες του ιατρικού τομέα, ιατρικές μονάδες, φαρμακοποιοί, άλλοι οργανισμοί υγείας και άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Ο ιδιοκτήτης του συμβολαίου ή ο διορισμένος εκπρόσωπος ενός συμβολαίου βάσει του οποίου είστε ασφαλισμένος ή/και δικαιούχος (π.χ. για ομαδικά συμβόλαια στα οποία ο εργοδότης σας είναι ο ιδιοκτήτης, ο εργοδότης σας και άλλα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα από τον εργοδότη σας για να διαχειρίζονται το συμβόλαιο).
 • Εποπτικές και άλλες ρυθμιστικές και δημόσιες αρχές, εάν υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησης των δεδομένων σας.

Μερικοί από τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να βρίσκονται σε τρίτες χώρες, (δηλ. χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Διασφαλίζουμε ότι αυτοί οι χειριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη μεταφορά των δεδομένων σας σύμφωνα με το ΓΚΠΔ.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική σχέση μαζί σας ως άτομο ή σε σχέση με τις συναλλαγές μας με νομική οντότητα, την οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπείτε, ή ως δικαιούχος.

Αφότου ολοκληρωθεί η επιχειρηματική μας σχέση μαζί σας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα ακόλουθα: (i)  οποιαδήποτε περίοδο διατήρησης η οποία καθορίζεται στην Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων μας και ή οποία θα είναι σύμφωνα με τις κανονιστικές οδηγίες που σχετίζονται με τη διατήρηση δεδομένων ή  (ii)τη λήξη της περιόδου κατά την οποία ενδέχεται να προκύψουν νομικές απαιτήσεις ή έρευνες σε σχέση με τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο χρονικό διάστημα, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους. Σε τέτοια περίπτωση, θα διασφαλίσουμε τη προστασία των δεδομένων σας και θα χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για το οποίο διατηρούνται. 

Για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποψήφιων πελατών, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για 12 μήνες από την ημερομηνία στη οποία σας είχε δοθεί προσφορά, νοουμένου ότι δεν προχωρήσατε σε αίτηση ή σε σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε σχέση με την εν λόγω προσφορά, ή νοουμένου ότι δεν μας έχετε ζητήσει  να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα δεδομένα σας για οποιαδήποτε περαιτέρω χρονική  περίοδο καθορίσετε εσείς οι ίδιοι.

Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων

Σε περίπτωση που μας υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για ορισμένους τύπους ασφαλιστικής κάλυψης, θα χρησιμοποιήσουμε συστήματα για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων σε σχέση με την αξιολόγηση κινδύνου στη βάση των Προσωπικών και Ευαίσθητων Δεδομένων που μας έχετε παράσχει. Σε αυτή την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας για να:

α) Σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τέτοιων Δεδομένων

β) Φέρετε ένσταση σε τέτοιες αυτοματοποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου και να ζητήσετε να τύχετε αξιολόγησης από το Τμήμα Αξιολόγησης Κινδύνου. Σε τέτοια περίπτωση θα ζητήσουμε να συμπληρώσετε έντυπη αίτηση ασφάλισης.

Δραστηριότητες μάρκετινγκ και κατάρτιση προφίλ

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε ή/και συμπεραίνουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές σας συναλλαγές. Μελετούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι νομίζουμε ότι ενδέχεται να χρειάζεστε ή τι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η κατάρτιση προφίλ, δηλαδή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτόματα με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων, προκειμένου να σας παρέχουμε στοχευμένες πληροφορίες μάρκετινγκ αναφορικά με προϊόντα.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό ή εάν, σε ορισμένες περιπτώσεις, θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς Marketing, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, επικοινωνώντας ανά πάσα στιγμή με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας ή με  οποιοδήποτε κατάστημα μας, είτε αυτοπροσώπως είτε γραπτώς.

 

Υποχρέωση σας για παροχή Προσωπικών Δεδομένων και συνέπειες μη παροχής

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε μια επιχειρηματική σχέση μαζί σας, πρέπει να παράσχετε τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αιτούμενη έναρξη και εκτέλεση μιας επιχειρηματικής σχέσης και την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνάψετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο μαζί μας, αυτό σημαίνει ότι αν δεν μας δηλώσετε τις απαραίτητες Προσωπικές Πληροφορίες που ζητάμε στην προσφορά ασφάλισης, στην αίτηση ή στα έντυπα απαιτήσεων μας, δεν θα είμαστε σε θέση να αποδεχτούμε την αίτηση σας για ασφάλιση μαζί μας, ή και οποιαδήποτε απαίτηση καταχωρείται κάτω από το  ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Επιπλέον, οφείλουμε να συλλέγουμε σε ορισμένες περιπτώσεις Προσωπικά Δεδομένα για συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως π.χ.  στοιχεία ταυτοποίησης για συμμόρφωση με διατάξεις του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φορολογικά στοιχεία για τη συμμόρφωση με FATCA / CRS.

Λάβετε υπόψη σας ότι, εάν δεν μας δηλώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν θα μας επιτραπεί να αρχίσουμε ή να συνεχίσουμε την επιχειρηματική μας σχέση με εσάς ως άτομο ή με εσάς ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος/εντολοδόχος κάποιας νομικής οντότητας ή ως δικαιούχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς:

 • Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα web μέσω της ιστοσελίδας μας (http://www.eurolife/en-gb/contact_us/).
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση  των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας  όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας  [γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης»] όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις που προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing). Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη κατάρτιση προφίλ, στον βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση (direct marketing).

Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing), τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.

 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις, εάν:

-      δεν είναι ακριβή,

-      έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε,

-      δεν χρειάζονται πλέον, αλλά θέλετε να τα διατηρήσουμε για χρήση τους σε πιθανές νομικές αξιώσεις,

-      μας έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά περιμένετε να σας επιβεβαιώσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιούμε.

 • Να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε [γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων].
 • Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, ή να επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα μας, ή να συμπληρώσετε τη φόρμα web μέσω της ιστοσελίδας μας (http://www.eurolife.com.cy/en-gb/contact_us/).

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@eurolife.bankofcyprus.com.

Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε όλα τα αιτήματά σας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας στον σύνδεσμο https://www.eurolife.com.cy/epikoinonia/epikoinoniste-mazi-mas/aitima.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στη σχετική ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών (http://www.dataprotection.gov.cy).

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Θα σας ειδοποιούμε δεόντως όταν κάνουμε σημαντικές αλλαγές στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα τροποποιούμε την ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. Σας συνιστούμε, ωστόσο, να επανεξετάζετε αυτή τη δήλωση περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας, στη διεύθυνση Έβρου 4, 2003, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος email: dpo@eurolife.bankofcyprus.com.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μικρά αρχεία, γνωστά ως «cookies» προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies ανατρέξτε στην πολιτική μας αναφορικά με τα cookies.