Η ασφαλιστική μου σύμβαση με καλύπτει μόνο στην Κύπρο ή και στο εξωτερικό;

Η ασφαλιστική σας σύμβαση προσφέρει ετήσια παγκόσμια κάλυψη μέχρι €2.000.000, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.

Μπορώ να διεκδικήσω φοροαπαλλαγή για τα ασφάλιστρα που καταβάλλω για το Medica;

Δικαιούστε φοροαπαλλαγή για τα πληρωτέα ασφάλιστρα σε ορισμένες προϋποθέσεις:

  • Παραχωρείτε έκπτωση από το φορολογητέο σας εισόδημα ως εργοδοτούμενος/ αυτοεργοδοτούμενος, για τις ετήσιες συνήθεις εισφορές, τις οποίες ο ίδιος καταβάλλετε στο σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, μέχρι του ποσού ύψους 1,5% των αποδοχών σας.
  • Τα πληρωτέα ασφάλιστρα, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εγκεκριμένα Ταμεία Συντάξεων και Υγείας, δεν πρέπει να  υπερβαίνουν το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματός σας.
  • Η φοροαπαλλαγή σας εξαρτάται από τον συντελεστή με τον οποίο φορολογείστε.

Έχω τη δυνατότητα να επιλέξω το νοσοκομείο ή την κλινική στην οποία θα νοσηλευτώ;

Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε το νοσοκομείο στο οποίο θα νοσηλευτείτε.  Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, νοσοκομείο θεωρείται κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα (συμπεριλαμβάνονται οι κλινικές και τα μαιευτήρια), δημόσιο ή ιδιωτικό, που λειτουργεί νόμιμα σε 24ωρη βάση και αναλαμβάνει την περίθαλψη εσωτερικών και ημερήσιων ασθενών, διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό για την παροχή περίθαλψης και μόνιμο επιτελείο από ιατρούς και διπλωματούχους νοσηλευτές. Δεν θεωρούνται νοσοκομεία τα αναρρωτήρια για ναρκομανείς ή αλκοολικούς, οι οίκοι ευγηρίας, οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές και γενικά τα αναπαυτήρια και φυσιοθεραπευτήρια.

Σε περίπτωση νοσηλείας μου, θα πληρώσω εγώ την κλινική ή η ασφαλιστική μου εταιρεία;

Σε περίπτωση προγραμματισμένης νοσηλείας ειδοποιήστε τηλεφωνικά τη MedNet πριν την εισαγωγή σας ή μετά την εισαγωγή σας, σε περίπτωση επείγουσας νοσηλείας. Στη συνέχεια μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο απαίτησης με όλα τα δικαιολογητικά στη MedNet για τη διευθέτησή τους.  Αν η κλινική/νοσοκομείο το αποδέχεται και το περιστατικό είναι καλυπτόμενο, η ασφαλιστική μας εταιρεία θα προβεί σε απευθείας πληρωμή της κλινικής/νοσοκομείου.

Τι είναι η Προσωρινή Κάλυψη και υπό ποιους όρους προσφέρεται?

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗ

Εφόσον εσείς, ο Ιδιοκτήτης, έχετε υποβάλει σε εμάς αίτηση για σύναψη Ασφαλιστικής Σύμβασης και έχετε πληρώσει το πρώτο ασφάλιστρο, ή τουλάχιστον το ένα δωδέκατο (1/12) του ετήσιου ασφάλιστρου, εμείς συμφωνούμε να προσφέρουμε “Προσωρινή Ασφαλιστική Κάλυψη” όπως καθορίζεται πιο κάτω, με τους πιο κάτω όρους:

(α) Πληρωμή του Ασφαλίστρου

Για να ισχύει η Προσωρινή Ασφαλιστική Κάλυψη, θα πρέπει το ποσό που εισπράχθηκε με την Αίτηση για ασφάλιση να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ένα δωδέκατο (1/12) του ετήσιου ασφαλίστρου  της αιτούμενης Σύμβασης και η απόδειξη είσπραξης να έχει υπογραφτεί από το Διαμεσολαβητή ή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο μας. Σε περίπτωση που το ασφάλιστρο πληρωθεί με επιταγή, για να ισχύει η Προσωρινή Ασφαλιστική Κάλυψη, θα πρέπει η επιταγή να γίνει δεκτή για εκκαθάριση  από την Τράπεζα.

(β) Έναρξη της Προσωρινής Ασφαλιστικής Κάλυψης

Η Προσωρινή Ασφαλιστική Κάλυψη αρχίζει με την χρονικά τελευταία από τις πιο κάτω ημερομηνίες: (i) την ημερομηνία που παραλαμβάνουμε την Αίτηση για ασφάλιση πλήρως και ειλικρινώς συμπληρωμένη καθώς επίσης και όλα τα δικαιολογητικά, περιλαμβανομένων των ιατρικών εξετάσεων που ζητούνται με την Αίτηση (ii) την  μεταχρονολογημένη ημερομηνία έναρξης της Ασφαλιστικής Σύμβασης εάν έχει ζητηθεί από εσάς.

(γ) Διάρκεια της Προσωρινής Ασφαλιστικής Κάλυψης

Η Προσωρινή Ασφαλιστική Κάλυψη θα διαρκεί μέχρι την χρονικά πρώτη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (α) την ημερομηνία αποδοχής ή απόρριψης της Αίτησης για ασφάλιση από εμάς, (β) τριάντα (30) μέρες από την παραλαβή από εμάς της Αίτησης για ασφάλιση και όλων των δικαιολογητικών που ζητούνται με την Αίτηση.

(δ) Ποσό Προσωρινής Ασφαλιστικής Κάλυψης

(i) Κάλυψη Ζωής: Η Προσωρινή Κάλυψη αφορά μόνο την κάλυψη του κινδύνου του θανάτου του Προτεινόμενου για Ασφάλιση, είτε αυτή  προσφέρεται από το Βασικό Σχέδιο είτε από Επιπρόσθετα Ωφελήματα. Το συνολικό ποσό της Προσωρινής Κάλυψης κατά Προτεινόμενο για Ασφάλιση και ανεξάρτητα από τον αριθμό των Αιτήσεων για Ασφαλιστική Σύμβαση και/ή αποδείξεων που κατέχει ο Ιδιοκτήτης, θα ισούται με το άθροισμα των αιτούμενων ποσών των καλύψεων θανάτου, με μέγιστο τις €100.000.

Στην περίπτωση που επέλθει ο θάνατος του Προτεινόμενου για Ασφάλιση στη διάρκεια που ισχύει η Προσωρινή Ασφαλιστική Κάλυψη, θα προβούμε σε μετά-θάνατο εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου που θα αναλαμβάναμε, με βάση τα δεδομένα που έχουμε από την Αίτηση για ασφάλιση και τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις.

Η πληρωμή της Προσωρινής Ασφαλιστικής Κάλυψης θα εξαρτάται από το αποτέλεσμα της μετά-θάνατο εκτίμησης του ασφαλιστικού κινδύνου ως ακολούθως:

  • Αν η Αίτηση γινόταν αποδεκτή χωρίς ειδικούς όρους ή επασφάλιστρο, θα πληρωθεί το ποσό της Προσωρινής Ασφαλιστική Κάλυψης
  • Αν η Αίτηση απορριπτόταν, δεν θα πληρωθεί οποιοδήποτε ποσό
  • Αν η Αίτηση γινόταν αποδεκτή με ειδικούς όρους, η πληρωμή της Προσωρινής Ασφαλιστικής Κάλυψης, θα γίνει στη βάση των ειδικών όρων που θα είχαν καθοριστεί από εμάς
  • Αν η Αίτηση γινόταν αποδεκτή με επασφάλιστρο ή με μείωση της αιτούμενης ασφαλιστικής κάλυψης, θα γίνει επανυπολογισμός του ποσού της Προσωρινής Ασφαλιστικής Κάλυψης (με μέγιστο ποσό πάντα τις €100.000) όπου αντί του αθροίσματος των ποσών των καλύψεων θανάτου θα χρησιμοποιούμε το άθροισμα των ποσών μειούμενα με τον πιο κάτω τύπο:

Αιτούμενο Ασφαλισμένο Ποσό * (100/Συντελεστής Επιπρόσθετου Κινδύνου)

Ο Συντελεστής Επιπρόσθετου Κινδύνου χρησιμοποιείται από την EuroLife για τον καθορισμό των ασφαλίστρων με      βάση τον κίνδυνο που αναλαμβάνουμε.  

(ii)Κάλυψη medica: Η προσωρινή Ασφαλιστική Κάλυψη στο medica ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που η αίτηση θα γινόταν αποδεκτή χωρίς επασφάλιστρο ή ειδικούς όρους. Το μέγιστο ποσό κατά άτομο και ανεξάρτητα από τον αριθμό των αιτήσεων ή και αποδείξεων που κατέχει ο Ιδιοκτήτης, είναι €10.000 και πληρώνεται σε περίπτωση που ο Προτεινόμενος /α για Ασφάλιση πρόσωπο/α χρειάστηκε/αν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσα στην περίοδο της Προσωρινής Ασφαλιστικής Κάλυψης και η περίθαλψη θα ήταν πληρωτέα σύμφωνα με τους όρους του medica. 

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ασφαλιστική σας σύμβαση;

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ασφαλιστική σας σύμβαση

Δυσκολεύεστε με την ασφαλιστική ορολογία;

Εξοικειωθείτε με τις κυριότερες ασφαλιστικές έννοιες σε αλφαβητική σειρά.

Η Eurolife χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγηση, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.