Γιατί ζητάμε τις φορολογικές σας πληροφορίες?

Με βάση τις συμφωνίες για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών που συνομολογήθηκαν μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων χωρών για φορολογικά θέματα και της σχετικής νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με το Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA και του Common Reporting Standard - CRS), όλα τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα συμπεριλαμβανομένης και της EuroLife Ltd., οφείλουν να υποβάλλουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στο Τμήμα Φορολογίας Κύπρου, το οποίο με τη σειρά του θα υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές στις Αρμόδιες Φορολογικές Αρχές της τρίτης χώρας ή/και στις Φορολογικές Αρχές Η.Π.Α. 

Πληροφορίες σε σχέση με τις Συμφωνίες CRS και FATCA:

CRS

Από τον Δεκέμβριο του 2015, 96 χώρες (ανάμεσα τους και η Κύπρος) υιοθέτησαν το CRS εκ των οποίων 77 χώρες υπέγραψαν  σχετική πολυμερή συμφωνία (Multilateral Competent Authority Agreement) με τον αριθμό των συμμετεχόντων χωρών να αυξάνεται συνεχώς. Πλήρη κατάλογο των χωρών που συμμετέχουν μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf. Η Κυπριακή Κυβέρνηση  μαζί με άλλες 57 χώρες  συμφώνησαν ως πρώτη ομάδα χωρών να υιοθετήσουν αναλαμβάνοντας και τις  σχετικές υποχρεώσεις από την 1η Ιανουαρίου 2016 (υποβολή εκθέσεων αρχής γενομένης από το 2017).

Πως θα σας επηρεάσει

Με την υιοθέτηση από την Κυπριακή Δημοκρατία του CRS την 1η Ιανουαρίου 2016 όλα τα Τοπικά Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης και της EuroLife, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του CRS επικοινωνώντας με τους πελάτες τους (κατά τη διάρκεια του 2016) για τη συλλογή ορισμένων φορολογικών πληροφοριών. Συγκεκριμένα, η συλλογή πληροφοριών θα επηρεάσει:

  • κάτοχους νέων ασφαλιστικών συμβάσεων που συνάπτονται κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και
  • ορισμένους κατόχους υφιστάμενων ασφαλιστικών συμβάσεων, δηλαδή συμβάσεων που υπήρχαν κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2015,

Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται σε έντυπο αυτοπιστοποίησης,  ανάμεσα σ’άλλα, είναι η Χώρα της Φορολογικής τους Κατοικίας και τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ). Πληροφορίες σε σχέση με Ασφαλιστικές συμβάσεις που εμπίπτουν στις πρόνοιες εφαρμογής του CRS, θα υποβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας Κύπρου σε ετήσια βάση.

 Η δέσμευσή μας προς τους πελάτες

Η EuroLife δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τις σχετικές πρόνοιες και να συλλέγει τις  απαραίτητες πληροφορίες με την ελάχιστη επιβάρυνση για τους πελάτες της.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας Κύπρου στο http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument. ις συχνές ερωτήσεις

FATCA

Το Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) είναι νομοθεσία των Η.Π.Α. που ψηφίστηκε από το Αμερικανικό Κογκρέσο το Μάρτιο 2010 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2014. Στόχος του FATCA είναι ο εντοπισμός, η αποτροπή και η αποθάρρυνση της φοροδιαφυγής από πολίτες ή κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι είτε άμεσα είτε έμμεσα, επενδύουν εκτός των Η.Π.Α. μέσω ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Διακρατική Συμφωνία Κύπρου – Η.Π.Α        

Αρκετές χώρες (συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Γκέρνσυ (Guernsey - Channel Islands)) υπέγραψαν σχετική διακρατική συμφωνία με τις Η.Π.Α., προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατάξεων του FATCA από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στη δικαιοδοσία τους.

Πως θα σας επηρεάσει

Η EuroLife έχει δεσμευτεί να συμμορφωθεί πλήρως με τη σχετική με το FATCA νομοθεσία, τους κανονισμούς, τις κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές και συνεπώς οφείλει:

  • να εγγραφεί στις Φορολογικές Αρχές των Η.Π.Α.
  • να εκτελέσει συγκεκριμένες διαδικασίες δέουσας επιμέλειας για τον εντοπισμό των λογαριασμών Η.Π.Α. (δηλαδή, των λογαριασμών που ανήκουν σε πολίτες ή κάτοικοι των Η.Π.Α.) και
  • να αναφέρει τους λογαριασμούς αυτούς σε ετήσια βάση στο Τμήμα Φορολογίας Κύπρου, το οποίο με τη σειρά του, τις διαβιβάζει στις Φορολογικές Αρχές των Η.Π.Α.

Από τις 5η Δεκεμβρίου 2014 (όταν τέθηκε σε ισχύ η σχετική Διακρατική Συμφωνία), με την σύναψη νέας ασφαλιστικής σύμβασης, η EuroLife ζητά επιπρόσθετες πληροφορίες και έντυπα από τους πελάτες, για να προσδιορίσει:

  • κατά πόσον ο κάτοχος της ασφαλιστικής σύμβασης είναι Πρόσωπο Η.Π.Α. ή
  • την σχετική με το FATCA κατηγοριοποίηση της νομικής οντότητας κατόχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Η EuroLife παράλληλα επανεξετάζει τα στοιχεία υφιστάμενων πελατών (δηλαδή πελατών τόσο φυσικών όσο και νομικών πρόσωπων, με ασφαλιστικές συμβάσεις σε ισχύ κατά τις 4 Δεκεμβρίου 2014) για να επιβεβαιώσει ότι αναγνωρίζονται ορθά στα συστήματα μας και αναφέρονται όπως απαιτείται. Όπου χρειάζεται, θα ζητηθούν επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα.

Από τον Αύγουστο 2015, η EuroLife οφείλει να αναφέρει σε ετήσια βάση στο Τμήμα Φορολογίας Κύπρου, πληροφορίες σχετικά με ασφαλιστικών συμβάσεων που ανήκουν σε Πρόσωπα Η.Π.Α., μη συμμορφούμενους κατόχους ασφαλιστικών συμβάσεων και ορισμένες νομικές οντότητες που ανήκουν σε Πρόσωπα Η.Π.Α.. Επομένως, είναι σημαντικό οι πελάτες να ανταποκρίνονται όταν τους ζητηθεί να παρέχουν τις σχετικές φορολογικές πληροφορίες.

Περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με το FATCA μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των Αμερικανικών Φορολογικών Αρχών στο www.irs.gov/fatca και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας Κύπρου στο http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument. στις συχνές ερωτήσεις

Σε περίπτωση που υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το FATCA ή το Κυπριακό νομικό πλαίσιο ή την ταξινόμηση για σκοπούς FATCA, συνιστάται όπως οι πελάτες επικοινωνήσουν με επαγγελματία φοροτεχνικό, καθώς η EuroLife δεν είναι σε θέση να παρέχει φορολογικές συμβουλές.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ασφαλιστική σας σύμβαση;

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ασφαλιστική σας σύμβαση

Δυσκολεύεστε με την ασφαλιστική ορολογία;

Εξοικειωθείτε με τις κυριότερες ασφαλιστικές έννοιες σε αλφαβητική σειρά.

Η Eurolife χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγηση, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.