Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξε­ων EuroLife

Κωνσταντίνος Σοφοκλέους,  Διευθυντής Επενδύσεων

 

Η EuroLife διαχειρίζεται επενδυτικά ταμεία πελατών της εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Εξυπηρετεί περισσότερους από 300 εταιρικούς πελάτες και ως Εταιρεία διαχειρίζεται αποτελεσματικά πάνω από 400εκ. ευρώ.

Προϊόντα/ υπηρεσίες που προσφέρονται

Το Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξε­ων EuroLife λειτουργεί, ουσιαστικά, ως ένα Ταμείο Πρόνοιας, παρέχοντας παράλληλα επιπλέον καινοτόμα χαρακτηριστικά και υψηλότερα αναμενόμενα αποτελέσματα λόγω της εξειδίκευσης που διαθέτει η Eurolife στον τομέα αυτό.

Ο κάθε εργοδότης και εργαζόμενος έχουν την ευελιξία να δια­μορφώσουν το Σχέδιο τους, προσδιορίζοντας μάλιστα και τα χαρακτηριστικά του. Ο κάθε εργαζόμενος διατηρεί τον δικό του Συ­νταξιοδοτικό Λογαριασμό και έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τις επενδυ­τικές του επιλογές χωρίς την ανάγκη ύπαρξης σχετικής επιτροπής και ενιαίας επενδυτικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, επωφελείται από τα φορολογι­κά οφέλη που ισχύουν και στα Ταμεία Πρόνοιας.

Οι συμμετέχοντες στα σχέδια αυτά έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύουν και να επενδύουν με τρόπο που ταιριάζει στο δικό τους προ­σωπικό προφίλ ρίσκου, όπως αυτό μεταβάλλε­ται κατά τη δι­άρκεια της ζωής τους. Η EuroLife προσφέρει εξατομικευμένες επενδυτι­κές λύσεις για τα μέλη του Σχεδίου, μέσω τεσσάρων Ταμείων επενδυτικού προφίλ. Τα Ταμεία αυτά είναι το Ταμείο Μετρη­τών, Εισοδηματικό, Μικτό και Δυναμικό.

Η EuroLife δημιούργησε επίσης την πρωτοπόρα για τα εγχώ­ρια δεδομένα προσέγγιση: «Hands on» και «Hands Off». H «Hands on» δίνει την επιλογή ταμείου από το ίδιο το μέλος, ενώ η «Hands Off» επιλογή δίνει τη δυνα­τότητα ενός αυτοματοποι­ημένου προσδιορισμού των ποσοστών επένδυσης του κάθε μέλους σε κάθε επεν­δυτικό ταμείο. Η καινοτόμα επιλο­γή «Hands Off» μπορεί να προ­σαρμοστεί ανάλο­γα με το προφίλ ρίσκου/απόδοσης του κάθε μέλους, καθώς επίσης και των υπολειπόμενων ετών μέχρι την ηλικία αφυπηρέ­τησής του.

Αποδόσεις

Τα ασφαλιστικά προϊόντα της EuroLife που είναι συνδεδεμένα με ταμεία έχουν μέσο-μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και γι’ αυτό οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ταμείων έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Το Μικτό ταμείο της εταιρείας έχει ιστορικό σχεδόν 30 χρόνων ενώ  το Δυναμικό, Εισοδηματικό και Εγγυημένο ταμείο έχουν ιστορικό πέραν των 15 χρόνων.

Οι  αποδόσεις των ταμείων της EuroLife για 15 χρόνια παρουσιάζεται στο πίνακα:

 

Εισοδηματικό

Εγγυημένο

Δυναμικό

Μικτό

Μέση Ετήσια Απόδοση
15 χρόνων

3.6%

2.6%

6.2%

3.8%

 

Η γραφική παράσταση παρουσιάζει την επιτυχημένη πορεία του Δυναμικού, Εισοδηματικού, Μικτού και Εγγυημένου ταμείου που έχουν ιστορικό πέραν των 15 χρόνων

Τα δεδομένα της αγοράς σήμερα

Χωρίς καμιά αμφιβολία ο αριθμός των Ταμείων Προνοίας στην Κύπρο είναι σημαντικά υψηλός. Ο κάθε οργανισμός που δραστηριοποιείται στη χώρα, ανεξαρτήτως μεγέθους, διατηρεί το δικό του ταμείο προνοίας προς όφελος των μελών του, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλών μικρών ταμείων.

Με δεδομένα τα μεγέθη των Ταμείων Πρόνοιας στη Κύπρου, η δυνατότητα εφαρμογής μιας ασφαλούς και αποδοτικής επενδυτικής πολιτικής είναι αρκετά περιορισμένη. Η ένταξη τέτοιων ταμείων στο Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων EuroLife δημιουργεί μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και αποτελεσματικότητας, επιτρέποντας έτσι την προσφορά καλύτερης εξυπηρέτησης και χαμηλότερου κόστους διαχείρισης.

Το μέλλον του τομέα

Με την πάροδο του χρόνου και με τις αυξημένες εποπτικές απαιτήσεις, είναι αναμενόμενο να γίνει πιο έντονη η ζήτηση συνταξιοδοτικών λύσεων με σωστή διαχείριση και διακυβέρνηση. Αναμένουμε τα μεγάλα Ταμεία Πρόνοιας να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις απαιτήσεις, ενώ τα ταμεία μικρού και μεσαίου μεγέθους αναμένεται να επιλέξουν άλλες, πιο αποτελεσματικές λύσεις.

Επιλέγοντας την EuroLife, η διακυβέρνηση και η ευθύνη της διαχείρι­σης ανατίθεται στους ειδικούς του κλάδου, που διαθέτουν μακρόχρονη τεχνογνω­σία, εμπειρία, εξειδίκευση και επαγγελ­ματισμό.