Υπολογιστής

φόρου εισοδήματος και ασφαλίστρων

Συμπληρώστε τα εισοδήματά σας καθώς και σημαντικά οικονομικά στοιχεία και απαλλαγές για να υπολογίσετε τον ετήσιο Φόρο Εισοδήματός σας και το μέγιστο ποσό ασφαλίστρων που εκπίπτει από την ετήσια φορολογία σας.


ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Εισοδήματα
Μείον : Αφαιρέσεις
Μείον : Απαλλαγές
Φορολογητέο Εισόδημα
Εισόδημα Ποσοστό Φόρος Σύνολο Φόρου
€0,00 €0,00
Φόρος Εισοδήματος πριν την προτεινόμενη ασφάλεια
Προτεινόμενο ετήσιο ποσό ασφάλειας
Φορολογική εξοικονόμιση στο προτεινόμενο ετήσιο ποσό ασφάλειας
Φόρος Εισοδήματος μετά την προτεινόμενη ασφάλεια

Αποκήρυξη Ευθύνης
Τα αποτελέσματα που σας δίνει ο Υπολογιστής βασίζονται στις δικές σας δηλώσεις, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ετήσιου Φόρου Εισοδήματος σας, καθώς και του μέγιστου ποσού ασφαλίστρων που θα μπορούν να επιτραπούν για έκπτωση από την φορολογία σας. Η EuroLife έχει λάβει όλα τα μέτρα ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Υπολογιστή να είναι ακριβείς και τρέχουσες. Εντούτοις, τα αποτελέσματα του Υπολογιστή είναι βασισμένα στην σημερινή (2023) Φορολογική Νομοθεσία και πρακτική του Τμήματος Φόρου Εισοδήματος, οι οποίες υπόκεινται σε αλλαγές. Τα αποτελέσματα του Υπολογιστή δεν αποτελούν ασφαλιστική ή οικονομική ή νομική συμβουλή και η EuroLife δεν δέχεται την ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που πιθανόν να προκύψουν σαν συνέπεια της χρήσης των αποτελεσμάτων του Υπολογιστή. Μην λαμβάνετε οποιεσδήποτε σημαντικές χρηματο-οικονομικές αποφάσεις χωρίς την συμβουλή ενός ειδικού αδειούχου Συμβούλου.